خدمات ویزا کارت


در این بخش خدمات مختلف کارت های ویزاکارت صادره از کشورهای معتبر ارایه می شود.

- ویزا کارت فیزیکی صادره از اتحادیه اروپا، روسیه،اوکراین، امریکا

- ویزا کارت مجازی قابل شارژ به دفعات نامحدود صادره از اتحادیه اروپا، روسیه،اوکراین، امریکا

- ویزا کارت مجازی آنی

- خدمات ویژه ویزا کارت PAY24