خدمات ویژه پرداخت


در این بخش خدمات مختلف پرداخت کاربران شامل ارسال پول،ثبت نام آزمون ها و دریافت مبالغ کاربری و همچنین کارت های خاص منظوره مانند امریکن اکسپرس، یونیون پی و سایر سیستم های پرداخت ارایه می گردد.