کارت های پرداخت بین المللی


بسیاری از سایت ها و سرویس ها نیازمند داشتن کارت های خاص منظوره می باشد. در این بخش کارت های یونیون پی به منظور پشتیبانی گسترده در سایت های چینی، کش یو برای پوشش هویت و کارت های مینت-امریکن اکسپرس و سایر کارت های کاربردی به صورت آنی ارایه می گردد.