خدمات مسترکارت


در این بخش خدمات مختلف کارت های مستر کارت صادره از کشورهای معتبر ارایه می شود.

- مستر کارت فیزیکی صادره از اتحادیه اروپا، روسیه،اوکراین، امریکا

- مستر کارت مجازی قابل شارژ به دفعات نامحدود صادره از اتحادیه اروپا، روسیه،اوکراین، امریکا

- مستر کارت مجازی آنی